Napredujeme, aj vďaka dotáciám.

Výzvy

Realizujeme projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Európska únia

Európsky fond regionálneho rozvoja

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Operačný program výskum a inovácie

Dokumenty na stiahnutie